Voorwoord Jezus aanbidden

In mij leeft een verlangen om Jezus de eer te geven die hem toekomt.

Dat verlangen komt niet uit mijzelf. Ik geloof dat het een werk is van de heilige Geest. Tegelijk merk ik dat dit verlangen niet altijd even sterk aanwezig is. Er zijn zoveel dingen om te doen, zoveel dingen om aan te denken, zoveel verplichtingen en afspraken die mijn dagen vullen, dat tijd en aandacht aan mijn Heer geven er vaak bij inschiet.

Nu geloof ik zeker ook dat de dingen die ik doe en denk een manier zijn om God te eren. Maar toch herken ik sterk de noodzaak om voor het aanbidden van zijn naam apart tijd en ruimte te maken. En ik ervaar daarbij een zekere verlegenheid: hoe moet ik dat doen?

Dit boek heb ik daarom eigenlijk allereerst geschreven om mijzelf een handreiking te doen voor de aanbidding van de ene naam. En om te groeien in het bewonderen van hem die alles voor mij wil zijn. Uiteraard hoop ik dat jij als lezer er ook de vruchten van zult plukken voor je eigen groei in de aanbidding van en bewondering voor Gods unieke Zoon.

De kern van dit boek wordt gevormd door veertig korte hoofdstukken die heel concreet willen helpen om de aanbidding van Jezus richting te geven. Door deze opzet is het boek geschikt om in de veertigdagentijd naar Pasen toe te gebruiken. Maar je kunt ook zelf een periode van veertig dagen kiezen om dit boek te gebruiken voor persoonlijke groei in aanbidding van Jezus.

Aan deze veertig korte hoofdstukken gaat een inleidend hoofdstuk vooraf waarin ik de thema’s van aanbidding en de glorie van Christus nader toelicht. Het boek wordt afgerond met een hoofdstuk waarin ik je nog wat meer praktische handreikingen wil doen voor het scheppen van tijd en ruimte in je leven voor de aanbidding van onze Heer Jezus.

Ik zeg er alvast bij dat ik met dit boek een specifieke vorm van aanbidding op het oog heb. Dit is geen handboek of leerboek over aanbidding, want dat is een veel breder thema. Aanbidding is ten diepste een manier van leven. Ook bijvoorbeeld muziek, zang, Bijbelstudie, voorbede, wandelen in de natuur en ons dagelijkse werk zijn manieren om God te aanbidden. In dit boek richt ik me vooral op die momenten die we persoonlijk nemen om dichterbij God en Jezus te komen door naar hem te kijken met de ogen van ons hart en door naar hem te luisteren vanuit onze ziel.

Van harte hoop ik dat de Geest van Christus dit boek en het lezen ervan in jouw leven zal zegenen. Dat het gebruik maken ervan je dichter bij het hart van Jezus (en dus ook dichter bij je eigen hart) mag brengen!

In Christus verbonden,

Jos Douma
Zwolle, zomer 2015